• 01
  • 02
  • 03

අපි ගැන

2004 වසරේ සිට, අප මුළු ලොව පුරා පවුල් සඳහා නවීන නිවාස සෑදීමට අවධානය යොමු කර ඇත. අපගේ නිෂ්පාදන ස්වයං අයත් වන අතර, ක්රියාත්මක සහ නිර්මාණය, නිෂ්පාදනය සහ විකුණුම් විශ්වාසදායී සැපයුම්කරු ලෙස පිළිගත්.

  • නියැලුනහ Carn බ්රියා ගෘහ භාණ්ඞ සමාගම

  • නිර්මාණ හා සංවර්ධන

  • නිෂ්පාදනය